۱۳۹۷ پنج شنبه ۲۹ شهريور
دانشگاه الزهرا استقبال گسترده ای از دانشجویان جدیدالورود سال تحصیلی 97-98 بعمل آورد ...
1397/06/27
حضور مددکار اجتماعی در سالن ثبت نام دانشجویان جدیدالورود
1397/06/27
حضور کارشناسان مشاوره و بهداشت در سالن ثبت نام دانشجویان جدیدالورود
1397/06/27
حضور معاون و مدیر دانشجویی در محل ثبت نام دانشجویان جدیدالورود ...
1397/06/24
گزیده تصاویر
اداره تغذیه
1397/02/23
 • بازسازی و راه اندازی فروشگاه دانشجویی در باغ نوبازسازی و راه اندازی فروشگاه دانشجویی در باغ نو
  بازسازی و راه اندازی فروشگاه دانشجویی در باغ نو
 • بازسازی و راه اندازی فروشگاه دانشجویی در باغ نوبازسازی و راه اندازی فروشگاه دانشجویی در باغ نو
  بازسازی و راه اندازی فروشگاه دانشجویی در باغ نو
 • بازسازی و راه اندازی فروشگاه دانشجویی در باغ نوبازسازی و راه اندازی فروشگاه دانشجویی در باغ نو
  بازسازی و راه اندازی فروشگاه دانشجویی در باغ نو
 • بازسازی و راه اندازی فروشگاه دانشجویی در باغ نوبازسازی و راه اندازی فروشگاه دانشجویی در باغ نو
  بازسازی و راه اندازی فروشگاه دانشجویی در باغ نو
 • بازسازی و راه اندازی فروشگاه دانشجویی در باغ نوبازسازی و راه اندازی فروشگاه دانشجویی در باغ نو
  بازسازی و راه اندازی فروشگاه دانشجویی در باغ نو
 • بازسازی و راه اندازی فروشگاه دانشجویی در باغ نوبازسازی و راه اندازی فروشگاه دانشجویی در باغ نو
  بازسازی و راه اندازی فروشگاه دانشجویی در باغ نو
 • بازسازی و راه اندازی فروشگاه دانشجویی در باغ نو بازسازی و راه اندازی فروشگاه دانشجویی در باغ نو
  بازسازی و راه اندازی فروشگاه دانشجویی در باغ نو
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك،دانشگاه الزهرا،ساختمان شهيده قزويني، طبقه چهارم، معاونت دانشجويي
 student[at]alzahra.ac.ir
كدپستي : 1993893973 تلفن : 982188030651+ فاكس : 982188064380+
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.