معرفی
پیرو آیین نامه شورای صنفی دانشجویان و به منظورایجاد بستر مناسب برای تقویت زمینه های همفکری و مشارکت دانشجویان در امورصنفی و افزایش آگاهی دانشجویان نسبت به حقوق و تکالیف دانشجویی ، شورای صنفی دانشجویی دانشگاه الزهراس در تاریخ 96/10/03 طی انتخابات الکترونیکی(در دو مرحله) زیر نظر معاونت دانشجویی تشکیل و اقدام به فعالیت نموده است.

اهداف شورای صنفی (بر اساس ماده 2 آیین نامه شورای صنفی)
1. بهبود وضعیت امورصنفی رفاهی دانشجویان وکمک به ایجاد وفضای مناسب تر برای تحصیل، فعالیت و سکونت دانشجویان
2. ایجاد فضای همدلی دربین دانشجویان ومسئولین دانشگاه وآشنایی بیشتر آنها باواقعیات ومشکلات یکدیگر وتقویت فضای همکاری و تعامل 
3. تقویت ارزشهایی چون روحیه خودباوری واعتمادبه نفس، تعاون و کارجمعی ومشارکت قانونمند درمیان دانشجویان
4. ایجادبسترمهارت افزایی، تجربه اندوزی وآشنایی بیشتر دانشجویان باتوانمندی ها، امکانات وچگونگی اداره اموردردانشگاه ها
5. تلاش برای شناسایی، طرح و رفع نقائص صنفی دانشجویان دانشگاه
6. پررنگ نمودن نقشی مشورتی دانشجویان درمراحل برنامه ریزی و اجرای فعالیتهای مرتبط با امورصنفی دانشجویی 
7. بهره مندی دانشگاه ازظرفیت های خلاق دانشجویی درراستای بهبود ارائه خدمات دانشجویان
8. تقویت فرهنگ پیگیری حل مشکلات رفاهی با تعامل و از طریق مجاری قانونی 
9. افزایش آگاهی دانشجویان نسبت به حقوق و تکالیف دانشجویی 

اهم وظایف واختیارات شورای صنفی (براساس ماده 8 آیین نامه شورای صنفی)
1. پیگیری حقوق صنفی دانشجویان واحد مربوطه، شناسایی مشکلات وارائه پیشنهاد و راهکارهای اصلاحی به مسئولان ذیربط دانشگاه
2. پیگیری رفع مشکلات صنفی دانشجویان ازطریق مسئولان ذیربط دانشگاه 
3. ارائه گزارش عملکرد برای هر نیمسال به شورای نظارت دانشگاه
4. انتخاب شهردار خوابگاه توسط شورای صنفی
تاریخ به روز رسانی:
1397/02/03
تعداد بازدید:
91
شورای صنفی
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك،دانشگاه الزهرا،ساختمان شهيده قزويني، طبقه چهارم، معاونت دانشجويي
 student[at]alzahra.ac.ir
كدپستي : 1993893973 تلفن : 982188030651+ فاكس : 982188064380+
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.