۱۳۹۷ دوشنبه ۲۵ تير
اجرای طرح خداقوت به دانشجویان در ایام امتحانات نیم سال دوم 1396-1397
1397/04/20
 • طرح خدا قوت در امتحانات دروس عمومیطرح خدا قوت در امتحانات دروس عمومی
  طرح خدا قوت در امتحانات دروس عمومی
 • طرح خدا قوت در امتحانات دروس عمومیطرح خدا قوت در امتحانات دروس عمومی
  طرح خدا قوت در امتحانات دروس عمومی
 • طرح خدا قوت در امتحانات دروس عمومیطرح خدا قوت در امتحانات دروس عمومی
  طرح خدا قوت در امتحانات دروس عمومی
 • طرح خدا قوت در دانشکده علوم زیستیطرح خدا قوت در دانشکده علوم زیستی
  طرح خدا قوت در دانشکده علوم زیستی
 • طرح خدا قوت در دانشکده علوم زیستیطرح خدا قوت در دانشکده علوم زیستی
  طرح خدا قوت در دانشکده علوم زیستی
 • طرح خدا قوت در دانشکده روانشناسیطرح خدا قوت در دانشکده روانشناسی
  طرح خدا قوت در دانشکده روانشناسی
 • طرح خدا قوت در دانشکده روانشناسیطرح خدا قوت در دانشکده روانشناسی
  طرح خدا قوت در دانشکده روانشناسی
 • طرح خدا قوت در دانشکده فیزیک شیمیطرح خدا قوت در دانشکده فیزیک شیمی
  طرح خدا قوت در دانشکده فیزیک شیمی
 • طرح خدا قوت در دانشکده فیزیک شیمیطرح خدا قوت در دانشکده فیزیک شیمی
  طرح خدا قوت در دانشکده فیزیک شیمی
 • طرح خدا قوت در دانشکده ریاضیطرح خدا قوت در دانشکده ریاضی
  طرح خدا قوت در دانشکده ریاضی
 • طرح خدا قوت در دانشکده ریاضیطرح خدا قوت در دانشکده ریاضی
  طرح خدا قوت در دانشکده ریاضی
 • طرح خدا قوت در دانشکده ریاضیطرح خدا قوت در دانشکده ریاضی
  طرح خدا قوت در دانشکده ریاضی
 • طرح خدا قوت در دانشکده فنی مهندسیطرح خدا قوت در دانشکده فنی مهندسی
  طرح خدا قوت در دانشکده فنی مهندسی
 • طرح خدا قوت در دانشکده فنی مهندسیطرح خدا قوت در دانشکده فنی مهندسی
  طرح خدا قوت در دانشکده فنی مهندسی
 • طرح خدا قوت در دانشکده تربیت بدنیطرح خدا قوت در دانشکده تربیت بدنی
  طرح خدا قوت در دانشکده تربیت بدنی
 • طرح خدا قوت در دانشکده علوم اجتماعیطرح خدا قوت در دانشکده علوم اجتماعی
  طرح خدا قوت در دانشکده علوم اجتماعی
 • طرح خدا قوت در دانشکده هنرطرح خدا قوت در دانشکده هنر
  طرح خدا قوت در دانشکده هنر
 • طرح خدا قوت در دانشکده هنرطرح خدا قوت در دانشکده هنر
  طرح خدا قوت در دانشکده هنر
 • طرح خدا قوت در دانشکده الهیاتطرح خدا قوت در دانشکده الهیات
  طرح خدا قوت در دانشکده الهیات
 • طرح خدا قوت در دانشکده الهیاتطرح خدا قوت در دانشکده الهیات
  طرح خدا قوت در دانشکده الهیات
 • طرح خدا قوت در دانشکده ادبیاتطرح خدا قوت در دانشکده ادبیات
  طرح خدا قوت در دانشکده ادبیات
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك،دانشگاه الزهرا،ساختمان شهيده قزويني، طبقه چهارم، معاونت دانشجويي
 student[at]alzahra.ac.ir
كدپستي : 1993893973 تلفن : 982188030651+ فاكس : 982188064380+
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.