هفته سراهای دانشجویی
1397/02/29
 • پرسش و پاسخ با حضور مسئولین در هفته سراهای دانشجوییپرسش و پاسخ با حضور مسئولین در هفته سراهای دانشجویی
  پرسش و پاسخ با حضور مسئولین در هفته سراهای دانشجویی
 • نورافشانی به مناسبت هفته سراهای دانشجویینورافشانی به مناسبت هفته سراهای دانشجویی
  نورافشانی به مناسبت هفته سراهای دانشجویی
 • حضور ریاست دانشگاه و هیات همراه در جمع دانشجویان سرای فرزانگانحضور ریاست دانشگاه و هیات همراه در جمع دانشجویان سرای فرزانگان
  حضور ریاست دانشگاه و هیات همراه در جمع دانشجویان سرای فرزانگان
 • ارائه گزارش شورای صنفی در حضور مسئولین دانشگاه به مناسبت هفته سراهای دانشجوییارائه گزارش شورای صنفی در حضور مسئولین دانشگاه به مناسبت هفته سراهای دانشجویی
  ارائه گزارش شورای صنفی در حضور مسئولین دانشگاه به مناسبت هفته سراهای دانشجویی
 • نورافشانی به مناسبت هفته سراهای دانشجویینورافشانی به مناسبت هفته سراهای دانشجویی
  نورافشانی به مناسبت هفته سراهای دانشجویی
 • نورافشانی به مناسبت هفته سراهای دانشجویینورافشانی به مناسبت هفته سراهای دانشجویی
  نورافشانی به مناسبت هفته سراهای دانشجویی
 • نورافشانی به مناسبت هفته سراهای دانشجویینورافشانی به مناسبت هفته سراهای دانشجویی
  نورافشانی به مناسبت هفته سراهای دانشجویی
 • گرامیداشت هفته سراهای دانشجوییگرامیداشت هفته سراهای دانشجویی
  گرامیداشت هفته سراهای دانشجویی
 • حضور ریاست دانشگاه و هیات همراه در جمع دانشجویان سرای فرزانگانحضور ریاست دانشگاه و هیات همراه در جمع دانشجویان سرای فرزانگان
  حضور ریاست دانشگاه و هیات همراه در جمع دانشجویان سرای فرزانگان
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك،دانشگاه الزهرا،ساختمان شهيده قزويني، طبقه چهارم، معاونت دانشجويي
 student[at]alzahra.ac.ir
كدپستي : 1993893973 تلفن : 982188030651+ فاكس : 982188064380+
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.