1396/05/28

مدیریت مشاوره، بهداشت و سلامت

مديريت بهداشت ،درمان و مشاوره با هدف ارتقا سلامت جسمی و عاطفی دانشجویان ،کارکنان و اساتید مسئولیت رسیدگی به مسائل و مشکلات جسمانی و عاطفی آنان را به عهده دارد.
مديريت بهداشت ،درمان و مشاوره از طریق دو مرکز زیر به برنامه ریزی و ساماندهی امور مربوطه و ارائه خدمات پزشکی و مشاوره ای دردانشگاه می پردازد:
 

 مرکز مشاوره دانشجویی

               مرکز بهداشت و سلامت

 

 

                                          

                              

 

   
حق انتشار اطلاعات برای معاونت دانشجویی دانشگاه الزهراء (س) محفوظ می باشد.  
اجرا و پشتیبانی: مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات