1397/01/30

مدیریت خدمات دانشجویی | مدیریت بهداشت،درمان و مشاوره | مدیریت تربیت بدنی | واحدهای تابعه | دفتر معاونتنمایش بصورت چند صفحه ای

مدیریت خدمات دانشجویی

نام و نام خانوادگی

سمت داخلی مستقیم فکس
         
         
 


مدیریت بهداشت،درمان و مشاوره

نام و نام خانوادگی

سمت داخلی مستقیم فکس
         
         


مدیریت تربیت بدنی

نام و نام خانوادگی

سمت داخلی مستقیم فکس
         
          

 دفتر ارتباط خانواده و دانشگاه

نام و نام خانوادگی

سمت داخلی مستقیم فکس
 زهرا گیاهی مدیر دفتر ارتباط خانواده و دانشگاه  2480    

 

 کمیته انضباطی

نام و نام خانوادگی

سمت داخلی مستقیم فکس
         
         

 امورمالی

نام و نام خانوادگی

سمت داخلی مستقیم فکس
         
         

 قرض الحسنه دانشجویی

نام و نام خانوادگی

سمت داخلی مستقیم فکس
         
         

  مرکز کامپیوتر دانشجویی

نام و نام خانوادگی

سمت داخلی مستقیم فکس
         
         

 کارگزینی دانشجویی

نام و نام خانوادگی

سمت داخلی مستقیم فکس
         
         

 روابط عمومی

نام و نام خانوادگی

سمت داخلی مستقیم فکس
         
         


دفتر معاونت

  شماره مستقیم: 88030651
  شماره فکس:88064380
 

   
حق انتشار اطلاعات برای معاونت دانشجویی دانشگاه الزهراء (س) محفوظ می باشد.  
اجرا و پشتیبانی: مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات