1396/12/03

اداره امور دانشجویان

نام و نام خانوادگی: ثریا مردانی مقانکی

سمت : رئیس اداره امور دانشجویان
پست سازمانی : رئیس اداره امور دانشجویان
رشته و مقطع تحصیلی: کارشناس ارشد مدیریت دولتی                              
شماره داخلی :2499
شماره مستقیم:88049806  
شماره فکس:88049806
آدرس ایمیل: 
آدرس ایمیل: 
 

 

   
حق انتشار اطلاعات برای معاونت دانشجویی دانشگاه الزهراء (س) محفوظ می باشد.  
اجرا و پشتیبانی: مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات