1396/10/30

اداره امور خوابگاه ها

نام و نام خانوادگی : نرگس میرمعینی

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد مشاوره و راهنمایی

تلفن :    88058952
فا كس : 88058952  
آدرس پست الکترونیکی;

 

 

   
حق انتشار اطلاعات برای معاونت دانشجویی دانشگاه الزهراء (س) محفوظ می باشد.  
اجرا و پشتیبانی: مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات