1396/11/02

فروشگاه های دانشجویی

نام و نام خانوادگی:  مهری فرشباف فاخر

سمت: رئیس اداره امور دانشجویان
پست سازمانی: رئیس اداره امور دانشجویان
رشته و مقطع تحصیلی: کارشناس ارشد علوم قران و حدیث
شماره داخلی: 2808
شماره مستقیم: 85692808

   
حق انتشار اطلاعات برای معاونت دانشجویی دانشگاه الزهراء (س) محفوظ می باشد.  
اجرا و پشتیبانی: مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات