1396/12/29

کمیته انضباطی

نام و نام خانوادگی: ناهید رضایی

سمت : کارشناس مسئول امور انضباطی
رشته و مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد تاریخ و تمدن ملل اسلامی

شماره داخلی: 2257
شماره مستقیم:
88041574
شماره فکس:
88041574

آدرس ایمیل: na.rezao@yahoo.com
 

   
حق انتشار اطلاعات برای معاونت دانشجویی دانشگاه الزهراء (س) محفوظ می باشد.  
اجرا و پشتیبانی: مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات