1397/01/30

مرکز مشاوره دانشجویی

نام و نام خانوادگی: لیلا چراغ ملایی

سمت : سرپرست مرکز مشاوره، بهداشت و سلامت
پست سازمانی : عضو هیئت علمی

رشته و مقطع تحصیلی: دکتری روانشناسی تربیتی

شماره داخلی:2481
شماره مستقیم: 88041349
شماره فکس:88041349
آدرس ایمیل: l.cheraghmollaei@alzahra.ac.ir

   
حق انتشار اطلاعات برای معاونت دانشجویی دانشگاه الزهراء (س) محفوظ می باشد.  
اجرا و پشتیبانی: مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات