1396/10/26

اداره تربیت بدنی

نام و نام خانوادگی: سیما لیموچی

سمت : رئیس اداره تربیت بدنی
رشته و مقطع تحصیلی:

شماره داخلی : 2750
شماره مستقیم:88049810
شماره فکس:88049810
آدرس ایمیل: 

 

   
حق انتشار اطلاعات برای معاونت دانشجویی دانشگاه الزهراء (س) محفوظ می باشد.  
اجرا و پشتیبانی: مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات