1397/01/30

دفتر ارتباط خانواده و دانشگاه

نام و نام خانوادگی:  سمیرا سادات رسولی

سمت : کارشناس دفتر ارتباط خانواده و دانشگاه 
پست سازمانی : کارشناس خدمات دانشجویی

رشته و مقطع تحصیلی: کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی

شماره داخلی   :2796
شماره مستقیم: 88041349

شماره فکس:88041249 
آدرس ایمیل: rasolisamira@yahoo.com

 

   
حق انتشار اطلاعات برای معاونت دانشجویی دانشگاه الزهراء (س) محفوظ می باشد.  
اجرا و پشتیبانی: مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات