۱۳۹۹ شنبه ۱۰ خرداد
كارشناسان
نام و نام خانوادگی: مینا حاج سیدجوادی
سمت: کارشناس دانشکده های هنر و فنی مهندسی
پست سازمانی: 
رشته و مقطع تحصیلی: 
شماره داخلی: 2544 
شماره مستقیم: 85692544
شماره فکس: 88048906
آدرس ایمیل:
ساختمان شهیده قزوینی، طبقه سوم، اتاق 313
 

نام و نام خانوادگی: سیده عصمت جعفری
سمت: کارشناس دانشکده های فیزیک، شیمی و ریاضی
پست سازمانی:
رشته و مقطع تحصیلی:
شماره داخلی:2586 
شماره مستقیم: 85692585 
شماره فکس: 88048906
آدرس ایمیل:
ساختمان شهیده قزوینی، طبقه سوم، اتاق 312
 

نام و نام خانوادگی: زهرا ابراهیم زاده

سمت: کارشناس دانشکده های روانشناسی و ادبیات
پست سازمانی:
رشته و مقطع تحصیلی:
شماره داخلی: 2252 
شماره مستقیم: 85692575 
شماره فکس: 88048906
آدرس ایمیل:
ساختمان شهیده قزوینی، طبقه سوم، اتاق 312
 

نام و نام خانوادگی: عاطفه شریعتی

سمت: کارشناس دانشکده های تربیت بدنی و علوم اجتماعی
پست سازمانی:
رشته و مقطع تحصیلی:
شماره داخلی: 2581 
شماره مستقیم: 85692581 
شماره فکس: 88048906
آدرس ایمیل:
ساختمان شهیده قزوینی، طبقه سوم، اتاق 311
 
تاریخ به روز رسانی:
1397/12/22
تعداد بازدید:
3518
اداره خدمات دانشجویی
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك،دانشگاه الزهرا،ساختمان شهيده قزويني، طبقه چهارم، معاونت دانشجويي
 student[at]alzahra.ac.ir
كدپستي : 1993893973 تلفن : 982188030651+ فاكس : 982188064380+
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.