۱۴۰۱ شنبه ۹ مهر

شورای صنفی

پیرو آیین نامه شورای صنفی دانشجویان و به منظورایجاد بستر مناسب برای تقویت زمینه های همفکری و مشارکت دانشجویان در امورصنفی و افزایش آگاهی دانشجویان نسبت به حقوق و تکالیف دانشجویی، شورای صنفی دانشجویی دانشگاه الزهراس در تاریخ 96/10/03 طی انتخابات الکترونیکی (در دو مرحله) زیر نظر معاونت دانشجویی تشکیل و اقدام به فعالیت نموده است.

اهداف شورای صنفی (بر اساس ماده 2 آیین نامه شورای صنفی)
1. بهبود وضعیت امورصنفی رفاهی دانشجویان و کمک به ایجاد وفضای مناسب تر برای تحصیل، فعالیت و سکونت دانشجویان
2. ایجاد فضای همدلی در بین دانشجویان و مسئولین دانشگاه وآشنایی بیشتر آنها با واقعیات و مشکلات یکدیگر و تقویت فضای همکاری و تعامل 
3. تقویت ارزش هایی چون روحیه خودباوری و اعتماد به نفس، تعاون و کارجمعی و مشارکت قانونمند در میان دانشجویان
4. ایجاد بستر مهارت افزایی، تجربه اندوزی و آشنایی بیشتر دانشجویان باتوانمندی ها، امکانات و چگونگی اداره امور در دانشگاه ها
5. تلاش برای شناسایی، طرح و رفع نقائص صنفی دانشجویان دانشگاه
6. پررنگ نمودن نقشی مشورتی دانشجویان در مراحل برنامه ریزی و اجرای فعالیتهای مرتبط با امور صنفی دانشجویی 
7. بهره مندی دانشگاه ازظرفیت های خلاق دانشجویی در راستای بهبود ارائه خدمات دانشجویان
8. تقویت فرهنگ پیگیری حل مشکلات رفاهی با تعامل و از طریق مجاری قانونی 
9. افزایش آگاهی دانشجویان نسبت به حقوق و تکالیف دانشجویی 

اهم وظایف و اختیارات شورای صنفی (بر اساس ماده 8 آیین نامه شورای صنفی)
1. پیگیری حقوق صنفی دانشجویان واحد مربوطه، شناسایی مشکلات و ارائه پیشنهاد و راهکارهای اصلاحی به مسئولان ذیربط دانشگاه
2. پیگیری رفع مشکلات صنفی دانشجویان ازطریق مسئولان ذیربط دانشگاه 
3. ارائه گزارش عملکرد برای هر نیمسال به شورای نظارت دانشگاه
4. انتخاب شهردار خوابگاه توسط شورای صنفی

تاریخ به روز رسانی:
1397/03/08
تعداد بازدید:
21406
شورای صنفی
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك،دانشگاه الزهرا،ساختمان شهيده قزويني، طبقه چهارم، معاونت دانشجويي
 student[at]alzahra.ac.ir
كدپستي : 1993893973 تلفن : 982188030651+ فاكس : 982188064380+
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.