۱۴۰۱ يکشنبه ۲۳ مرداد

کارشناسان


نام و نام خانوادگی :فاطمه مقیمی
سمت: مسئـول دفتـر
رشته و مقطع تحصیلی: کارشناس مدیریت فرهنگی
شماره داخلی: 2224
شماره مستقیم: 88058919
شماره فکس: ------
آدرس ایمیل: f.moghimi@alzahra.ac.ir
 

نام و نام خانوادگی : ولی ممشاهی
سمت: انبـاردار
رشته و مقطع تحصیلی: ابتدایی
شماره داخلی: 2239
شماره مستقیم: 88058919
شماره فکس: ------
آدرس ایمیل: ------
 

نام و نام خانوادگی:حکیمه قلی پوری

سمت: اپراتور تغذیـه
رشته و مقطع تحصیلی: کارشناس مدیریت فرهنگی
شماره داخلی: 2229
شماره مستقیم: 85692229
شماره فکس: ------
آدرس ایمیل: h.Qolipour@alzahra.ac.ir
 

تاریخ به روز رسانی:
1400/07/19
تعداد بازدید:
10985
اداره امور غذاخوری
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك،دانشگاه الزهرا،ساختمان شهيده قزويني، طبقه چهارم، معاونت دانشجويي
 student[at]alzahra.ac.ir
كدپستي : 1993893973 تلفن : 982188030651+ فاكس : 982188064380+
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.