۱۴۰۱ يکشنبه ۲۳ مرداد
1400/07/24 در هنگام ثبت وام در پورتال توسط دانشجو، پیغام "ثبت وام برای دانشجویان شاغل امکان پذیر نیست" می دهد، لطفا راهنمایی نمایید ؟
مطابق آیین نامه و قانون صندوق رفاه، اعطای وام به جز وام شهریه به دانشجویان شاغل ممنوع می باشد. مگر اینکه دانشجو نامه استعلام از بیمه خود مبنی بر عدم اشتغال یا زنان خانه دار یا خویش فرما بودن را تهیه و توسط کارشناس اداره رفاه دانشگاه از طریق درخواست کار، قسمت کنترل مشخصات تحصیلی، در بخش درخواست وضعیت اشتغال ارسال نماید تا توسط کارشناس صندوق مورد بررسی قرار گیرد.
اداره خدمات دانشجویی
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك،دانشگاه الزهرا،ساختمان شهيده قزويني، طبقه چهارم، معاونت دانشجويي
 student[at]alzahra.ac.ir
كدپستي : 1993893973 تلفن : 982188030651+ فاكس : 982188064380+
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.