۱۴۰۱ دوشنبه ۱۷ مرداد

كارشناسان


 


 حسابدار: کیادخت رضایی
مدرک تحصیلی:کارشناسی مدیریت آموزشی
سابقه کاردرحوزه مالی: 22 سال
 پست الکترونیکی: Rezaei-56@yahoo.com
تلفن داخلی:2542
 
 کارشناس مالی : مریم خانی
مدرک تحصیلی : کارشناسی حسابداری
سابقه کاردرحوزه مالی :20 سال
 پست الکترونیکی : ma.khani@yahoo.com
تلفن داخلی :2558
 

تاریخ به روز رسانی:
1400/07/19
تعداد بازدید:
9188
امور مالی دانشجویی
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك،دانشگاه الزهرا،ساختمان شهيده قزويني، طبقه چهارم، معاونت دانشجويي
 student[at]alzahra.ac.ir
كدپستي : 1993893973 تلفن : 982188030651+ فاكس : 982188064380+
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.