۱۴۰۳ چهارشنبه ۳ مرداد

كارشناسان

عاطفه ابوالقاسمی
سمت:مسئول دفتر
رشته و مقطع تحصیلی: کارشناسی مدیریت فرهنگی
داخلی: 2443 
تلفن مستقیم: 88058952
پست الکترونیک: a.aboulghasemi@alzahra.ac.ir 
 

آنیتا ضرابی
سمت:کارشناس ثبت نام  و فارغ التحصیلی
رشته ومقطع تحصیلی :کارشناسی ارشد جامعه شناسی
داخلی: 2449
تلفن مستقیم: 85692449
پست الکترونیک: a.zarabi@alzahra.ac.ir 

 

وجیهه میربلوچی
سمت: مسئول سامانه مدیریت دانشجویی سماد (خوابگاه)، مسئول اسکان و فضای مجازی
رشته ومقطع تحصیلی:کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی 
تلفن داخلی: 2456
تلفن مستقیم: 85692456
پست الکترونیک: v.miri@alzahra.ac.ir
 
 

رقیه دانیالی

سمت:کارشناس خوابگاه، گلستان یک
رشته ومقطع تحصیلی:کارشناسی ادبیات فارسی
تلفن داخلی: 2446
تلفن مستقیم: 85692446
پست الکترونیک: r.daniali@alzahra.ac.ir

 

منیژه قدرتی وایقان

سمت:کارشناس مسئول خوابگاه، گلستان یک
رشته ومقطع تحصیلی:کارشناسی ارشد  تاریخ و تمدن اسلامی
تلفن داخلی: 2446
تلفن مستقیم: 85692446
پست الکترونیک: 

 

زهرا قره گزلو

سمت:کارشناس خوابگاه گلستان چهار
رشته ومقطع تحصیلی:کارشناسی ارشد فیزیک  
تلفن داخلی: 2476
تلفن مستقیم: 85692476
پست الکترونیک: 

 

مریم کاشی حصار

سمت:کارشناس خوابگاه گلستان دو
رشته و مقطع تحصیلی: کارشناسی مددکاری اجتماعی- خانواده
تلفن داخلی: 2447
تلفن مستقیم: 85692447
پست الکترونیک:

 

صدیقه رستمی

سمت:کارشناس خوابگاه گلستان چهار
رشته ومقطع تحصیلی:کارشناسی ارشد تاریخ
تلفن داخلی: 2476
تلفن مستقیم: 85692476
پست الکترونیک:

 

فاطمه مقیمی

سمت:کارشناس خوابگاه گلستان یک
رشته ومقطع تحصیلی:کارشناسی مدیریت فرهنگی
تلفن داخلی: 2446
تلفن مستقیم: 85692446
پست الکترونیک:f.moghimi@alzahra.ac.irبهاره دزفولیان

سمت:کارشناس خوابگاه گلستان دو
رشته ومقطع تحصیلی:
تلفن داخلی: 2447
تلفن مستقیم: 85692447
پست الکترونیک:


 

زینت پوشه
سمت:کارشناس خوابگاه گلستان شش
رشته و مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد الهیات                         
تلفن داخلی: 2467                                          
تلفن مستقیم: 85692467
پست الکترونیک:

 

فاطمه هاشمی
سمت:کارشناس خوابگاه گلستان پنج
رشته ومقطع تحصیلی:کارشناسی حقوق قضایی
تلفن داخلی: 2468
تلفن مستقیم: 85692468
پست الکترونیک:

 
 
فاطمه حرآبادی فراهانی
سمت:کارشناس خوابگاه گلستان دو
رشته ومقطع تحصیلی:کارشناسی علوم تربیتی
تلفن داخلی: 2447
تلفن مستقیم: 85692447
پست الکترونیک: f.farahani@alzahra.ac.ir

 

الهام الوار

سمت:کارشناس خوابگاه گلستان دو
رشته ومقطع تحصیلی:کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عرب
تلفن داخلی: 2447
تلفن مستقیم: 85692447
پست الکترونیک:

 
 
شهربانو حامدی
سمت:کارشناس خوابگاه گلستان سه
رشته ومقطع تحصیلی:
تلفن داخلی: 2475
تلفن مستقیم: 85692475
پست الکترونیک:

 

تاریخ به روز رسانی:
1403/01/15
تعداد بازدید:
42799
اداره امور خوابگاه ها
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك،دانشگاه الزهرا،ساختمان شهيده قزويني، طبقه چهارم، معاونت دانشجويي
 student[at]alzahra.ac.ir
كدپستي : 1993893973 تلفن : 982188030651+ فاكس : 982188064380+
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.