۱۴۰۱ دوشنبه ۱۷ مرداد

كارشناسان

عاطفه ابوالقاسمی
سمت:مسئول دفتر
رشته و مقطع تحصیلی: کارشناسی مدیریت فرهنگی
داخلی: 2443 
تلفن مستقیم: 88058952
پست الکترونیک: a.aboulghasemi@alzahra.ac.ir 
 

آنیتا ضرابی
سمت:کارشناس ثبت نام  و فارغ التحصیلی
رشته ومقطع تحصیلی :کارشناسی ارشد جامعه شناسی
داخلی: 2449
تلفن مستقیم: 85692449
پست الکترونیک: a.zarabi@alzahra.ac.ir 
 

وجیهه میربلوچی
سمت: مسئول سامانه مدیریت دانشجویی سماد (خوابگاه)، مسئول سایت معاونت دانشجویی وفضای مجازی، رابط روابط عمومی معاونت دانشجویی
رشته ومقطع تحصیلی:کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی 
تلفن داخلی: 2456
تلفن مستقیم: 85692456
پست الکترونیک: v.miri@alzahra.ac.ir
 

رقیه دانیالی

سمت:کارشناس خوابگاه، گلستان 1
رشته ومقطع تحصیلی:کارشناسی ادبیات فارسی
تلفن داخلی: 2446
تلفن مستقیم: 85692446
پست الکترونیک: r.daniali@alzahra.ac.ir
 

سارا طور سوادکوهی

سمت:کارشناس خوابگاه، گلستان 1
رشته ومقطع تحصیلی:کارشناسی مطالعات خانواده
تلفن داخلی: 2446
تلفن مستقیم: 85692446
پست الکترونیک: s.toorsavadkoohi@alzahra.ac.ir
 

الما ضیایی

سمت:کاردان خوابگاه گلستان دو
کاردانی روابط عمومی
تلفن داخلی: 2447
تلفن مستقیم: 85692447
پست الکترونیک: e.ziaei@alzahra.ac.ir
 

 
لیلا عسگری
سمت:کارشناس خوابگاه گلستان سه
رشته ومقطع تحصیلی:کارشناسی ارشد علوم سیاسی
تلفن داخلی: 2475
تلفن مستقیم: 85692475
پست الکترونیک: l.asgari@alzahra.ac.ir
 

فاطمه فراهانی

سمت:کارشناس خوابگاه گلستان پنج
رشته ومقطع تحصیلی:کارشناسی علوم تربیتی
تلفن داخلی: 2475
تلفن مستقیم: 85692475
پست الکترونیک: f.farahani@alzahra.ac.ir
 

فهیمه حلاج

سمت:متصدی خوابگاه گلستان 4
رشته ومقطع تحصیلی:دیپلم علوم تجربی
تلفن داخلی: 2476
تلفن مستقیم: 85692476
پست الکترونیک: f.hallaji@alzahra.ac.ir


خدیجه زیرکی

سمت:کارشناس خوابگاه گلستان 4
رشته ومقطع تحصیلی:کارشناسی ارشد علوم تربیتی
تلفن داخلی: 2476
تلفن مستقیم: 85692476
پست الکترونیک: Kh.ziraki@alzahra.ac.ir
 

زهرا قره گزلو
سمت:کارشناس خوابگاه گلستان یک
رشته ومقطع تحصیلی:کارشناسی ارشد فیزیک  
تلفن داخلی: 2446
تلفن مستقیم: 85692446
پست الکترونیک: z.mardani@alzahra.ac.ir
 

صدیقه رستمی

سمت:کارشناس خوابگاه گلستان 3
رشته ومقطع تحصیلی:کارشناسی ارشد تاریخ
تلفن داخلی: 2476
تلفن مستقیم: 85692476
پست الکترونیک: 
 
 
فاطمه هاشمی
سمت:کارشناس خوابگاه گلستان 5
رشته ومقطع تحصیلی:کارشناسی حقوق قضایی
تلفن داخلی: 2468
تلفن مستقیم: 85692468
پست الکترونیک:
 
زینت پوشه
سمت:کارشناس خوابگاه گلستان 6
رشته ومقطع تحصیلی :کارشناسی ارشد الهیات                                                            
تلفن داخلی: 2467                                           
تلفن مستقیم: 85692467
پست الکترونیک:

تاریخ به روز رسانی:
1401/05/02
تعداد بازدید:
29276
اداره امور خوابگاه ها
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك،دانشگاه الزهرا،ساختمان شهيده قزويني، طبقه چهارم، معاونت دانشجويي
 student[at]alzahra.ac.ir
كدپستي : 1993893973 تلفن : 982188030651+ فاكس : 982188064380+
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.