۱۳۹۹ جمعه ۹ آبان
نيروي انساني
نام و نام خانوادگی: نسرین کاظمی توانی
سمت: مسئول دفتر
رشته و مقطع تحصیلی: مددکاری اجتماعی ـ کارشناسی
شماره تلفن داخلی: 2750
شماره تلفن مستقیم: 88049810
شماره فکس: 88049810
پست الکترونیک: Na.kazemi@alzahra.ac.ir 

 نام و نام خانوادگی: معصومه عمادالاسلامی اسکوئی
سمت: کارشناس تربیت بدنی
رشته و مقطع تحصیلی: تربیت بدنی ـ کارشناس ارشد
شماره تلفن داخلی: 2766
شماره تلفن مستقیم: 88049810
شماره فکس: 88049810
پست الکترونیک: m_oskouei@alzahra.ac.ir
پست الکترونیک: m_emaad@yahoo.com
نام و نام خانوادگی: نسرین رمضانی
سمت: کارشناس ورزش دوره های آموزشی و کارکنان
رشته و مقطع تحصیلی: تربیت بدنی ـ دکتری
شماره تلفن داخلی: 2773
شماره تلفن مستقیم: 88049810
شماره فکس: 88049810
پست الکترونیک: nasrinramezany49@yahoo.com

 
نام و نام خانوادگی: زهرا روزبهانی
سمت: کارشناس ورزش قهرمانی
رشته و مقطع تحصیلی: تربیت بدنی ـ ارشد
شماره تلفن داخلی: 2773
شماره تلفن مستقیم: 88049810
شماره فکس: 88049810
پست الکترونیک: zrouzbahani@yahoo.com

 
نام و نام خانوادگی: نازیتا هادی کپورچالی
سمت: کارشناس ورزش همگانی
رشته و مقطع تحصیلی: تربیت بدنی ـ کارشناس ارشد
شماره تلفن داخلی: 2766
شماره تلفن مستقیم: 88049810
شماره فکس: 88049810
پست الکترونیک: n.hadi@alzahra.ac.ir
 پست الکترونیک: Nazita.hadi@gmail.com

 
نام و نام خانوادگی: منا شریفی
سمت: کارشناس تربیت بدنی
رشته و مقطع تحصیلی: تربیت بدنی - ارشد
شماره تلفن داخلی: 2490
شماره تلفن مستقیم: 88049810
شماره فکس: 88049810
پست الکترونیک: sharifi.m8@yahoo.com

 
نام و نام خانوادگی: سمیه فیضی
سمت: کارشناس تربیت بدنی
رشته و مقطع تحصیلی: تربیت بدنی - ارشد
شماره تلفن داخلی: 2490
شماره تلفن مستقیم: 88049810
شماره فکس: 88049810
پست الکترونیک: somayyehfeyzi@yahoo.com

 
تاریخ به روز رسانی:
1399/06/17
تعداد بازدید:
4759
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.