۱۴۰۱ دوشنبه ۱۷ مرداد

معاون و مسئولین دانشجویی

 نام و نام خانوادگی: دکتر شهلا بختیاری
سمت: معاون دانشجویی
رتبه علمی: دانشیار گروه تاریخ
رشته و مقطع تحصیلی: دکتری تاریخ
تلفن داخلی: 2211
تلفن مستقیم: 88030651
نمابر: 88064380
پست الکترونیک: shbakhtiari@alzahra.ac.ir
 دکتر شهلا بختیاری

نام و نام خانوادگی: مریم حیدر طائمه
سمت: کارشناس پیگیری و اجرایی دانشجویی
پست سازمانی: کارشناس خدمات دانشجویی
رشته و مقطع تحصیلی: کارشناسی مدیریت برنامه ریزی و فرهنگی
تلفن داخلی: 2211 و 2911
تلفن مستقیم: 88030651
نمابر: 88064380
پست الکترونیک:m.heidary@alzahra.ac.ir
 

نام و نام خانوادگی: حکیمه قلی پوری
سمت: مسئول دفتر و مسئول سامانه تغذیه مدیریت امور دانشجویی (سماد)
پست سازمانی: کارشناس امور دفتری
رشته و مقطع تحصیلی: کارشناس امور فرهنگی
تلفن داخلی: 2211        پشتیبانی سامانه تغذیه سماد: 2916
تلفن مستقیم: 88030651
نمابر: 88064380
پست الکترونیک: h.setayesh67@yahoo.com
 

نام و نام خانوادگی: منیژه قدرتی وایقان

سمت: سرپرست امور دانشجویی
پست سازمانی: سرپرست امور دانشجویی
رشته و مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد تاریخ اسلام 
تلفن داخلی:2564
تلفن مستقیم: 88058907
نمابر: 88058907
پست الکترونیک: m.ghodrati@alzahra.ac.ir
 
نام و نام خانوادگی:دکتر شقایق  زهرایی
سمت: رئیس مرکز مشاوره، بهداشت و سلامت
پست سازمانی: سرپرست مرکز مشاوره، بهداشت و سلامت
رشته و مقطع تحصیلی: دکتری روانشناسی سلامت
رتبه علمی: استادیار
تلفن داخلی:2481
تلفن مستقیم: 88041349
نمابر: 88041349
پست الکترونیک:zahraei@alzahra.ac.ir 
 

نام و نام خانوادگی: ملیحه بقایی

سمت: رئیس اداره امور دانشجویان
پست سازمانی:رئیس اداره امور دانشجویان
رشته و مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی 
تلفن داخلی: 2575 
تلفن مستقیم: 88049806
نمابر: 88049806
پست الکترونیک:m.baghaei@alzahra.ac.ir
 

نام و نام خانوادگی: فوزیه کوهی همپا

سمت: رئیس اداره امور خوابگاه ها
پست سازمانی: رئیس اداره امورخوابگاه ها
رشته ومقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی
تلفن داخلی: 2443
تلفن مستقیم: 85692443
نمابر: 88058952
پست الکترونیک: f.koohihampa@alzahra.ac.ir
 

نام و نام خانوادگی: معصومه شجاعی

سمت: مدیر اداره تربیت بدنی
رشته و مقطع تحصیلی: دکتری رفتار حرکتی
تلفن داخلی: 2750
تلفن مستقیم: 88049810
نمابر: 88049810
پست الکترونیک:m.shojaei@alzahra.ac.ir
 

نام و نام خانوادگی: فاطمه ضیایی

سمت: کارشناس مسئول امور مالی دانشجویی
رشته و مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی
تلفن داخلی: 2543
تلفن مستقیم: 88041283
نمابر: 88041283
پست الکترونیک:f.ziaee@alzahra.ac.ir
 فاطمه ضیایی

نام و نام خانوادگی: ناهید رضایی

سمت: کارشناس مسئول امور انضباطی
رشته و مقطع تحصیلی: دکتری تاریخ و تمدن ملل اسلامی
تلفن داخلی: 2257
تلفن مستقیم: 88041574
نمابر: 88041574
پست الکترونیک: na.rezao@yahoo.com
 

نام و نام خانوادگی: مجتبی رحمانی

سمت: رئیس اداره تغذیه
رشته و مقطع تحصیلی: دیپلم گرافیک کامپیوتر
تلفن داخلی: 2224
تلفن مستقیم: 88058919
نمابر: 
پست الکترونیک: taghzieh@alzahra.ac.ir
 مجتبی رحمانی

تاریخ به روز رسانی:
1401/05/02
تعداد بازدید:
23100
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك،دانشگاه الزهرا،ساختمان شهيده قزويني، طبقه چهارم، معاونت دانشجويي
 student[at]alzahra.ac.ir
كدپستي : 1993893973 تلفن : 982188030651+ فاكس : 982188064380+
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.