۱۳۹۹ جمعه ۹ آبان
معاون و مسئولین دانشجویی
 نام و نام خانوادگی: دکتر شهلا بختیاری
سمت: معاون دانشجویی
رتبه علمی: دانشیار گروه تاریخ
رشته و مقطع تحصیلی: دکتری تاریخ
تلفن داخلی: 2211
تلفن مستقیم: 88030651
نمابر: 88064380
پست الکترونیک: shbakhtiari@alzahra.ac.ir
 دکتر شهلا بختیاری

نام و نام خانوادگی: فاطمه شهبازی
سمت: کارشناس مسئول پیگیری و اجرایی دانشجویی
پست سازمانی: کارشناس ارشدخدمات دانشجویی
رشته و مقطع تحصیلی: کارشناسی علوم قران وحدیث
تلفن داخلی: 2211 و 2911
تلفن مستقیم: 88030651
نمابر: 88064380
پست الکترونیک:
 

نام و نام خانوادگی: بیتا محمودی نسب
سمت: مسئول دفتر و کارشناس سایت معاونت دانشجویی، فضای مجازی، رابط اطلاع رسانی روابط عمومی و راهبر سامانه مدیریت امور دانشجویی (سماد)
پست سازمانی: کارشناس خدمات دانشجویی
رشته و مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد ادیان و عرفان تطبیقی
تلفن داخلی: 2211        پشتیبانی سامانه سماد: 2916
تلفن مستقیم: 88030651
نمابر: 88064380
پست الکترونیک: b.mahmoudinasab@alzahra.ac.ir
 بیتا محمودی نسب

نام و نام خانوادگی: زهرا گیاهی

سمت: مدیر امور دانشجویی
پست سازمانی: مدیر امور دانشجویی
رشته و مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی
تلفن داخلی:2564
تلفن مستقیم: 88058907
نمابر: 88058907
پست الکترونیک: zgiahi@yahoo.com
 
نام و نام خانوادگی:دکتر لیلا چراغ ملائی
سمت: رئیس مرکز مشاوره، بهداشت و سلامت
پست سازمانی: سرپرست مرکز مشاوره، بهداشت و سلامت
رشته و مقطع تحصیلی: دکتری روانشناسی تربیتی
رتبه علمی: استادیار
تلفن داخلی:2481
تلفن مستقیم: 88041349
نمابر: 88041349
پست الکترونیک: l.cheraghmollaei@alzahra.ac.ir
 دکتر لیلا چراغ ملائی

نام و نام خانوادگی: طاهره کاسپور

سمت: رئیس اداره امور دانشجویان
پست سازمانی: رئیس اداره امور دانشجویان
رشته و مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی 
تلفن داخلی: 2575 
تلفن مستقیم: 88049806
نمابر: 88049806
پست الکترونیک:
 

نام و نام خانوادگی: ثریا مردانی مقانکی 

سمت: رئیس اداره امور خوابگاه ها
پست سازمانی: رئیس اداره امورخوابگاه ها
رشته و مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
تلفن داخلی: 2443
تلفن مستقیم: 85692443
نمابر: 88058952
پست الکترونیک: 
 

نام و نام خانوادگی: معصومه شجاعی

سمت: مدیر اداره تربیت بدنی
رشته و مقطع تحصیلی: دکتری رفتار حرکتی
تلفن داخلی: 2750
تلفن مستقیم: 88049810
نمابر: 88049810
پست الکترونیک:
 

نام و نام خانوادگی: فاطمه ضیایی

سمت: کارشناس مسئول امور مالی دانشجویی
رشته و مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی
تلفن داخلی: 2543
تلفن مستقیم: 88041283
نمابر: 88041283
پست الکترونیک:
 فاطمه ضیایی

نام و نام خانوادگی: ناهید رضایی

سمت: کارشناس مسئول امور انضباطی
رشته و مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد تاریخ و تمدن ملل اسلامی
تلفن داخلی: 2257
تلفن مستقیم: 88041574
نمابر: 88041574
پست الکترونیک: na.rezao@yahoo.com
 

نام و نام خانوادگی: مجتبی رحمانی

سمت: رئیس اداره تغذیه
رشته و مقطع تحصیلی: دیپلم گرافیک کامپیوتر
تلفن داخلی: 2224
تلفن مستقیم: 88058919
نمابر: 
پست الکترونیک: taghzieh@alzahra.ac.ir
 مجتبی رحمانی
تاریخ به روز رسانی:
1398/09/19
تعداد بازدید:
9925
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.