۱۴۰۱ شنبه ۹ مهر

كارشناسان مشاوره و مددكاري

نام و نام خانوادگی: 
سمت: کارشناس پذیرش
پست سازمانی:
رشته و مقطع تحصیلی: 
شماره داخلی: 2794
شماره مستقیم: 88041349
شماره فکس:88041349
آدرس ایمیل:

مشاهده رزومه
 

نام و نام خانوادگی: مریم صیادشیرازی
سمت: کارشناس مشاوره
پست سازمانی:
رشته و مقطع تحصیلی: دکتری تخصصی روانشناسی
شماره داخلی: 2797
شماره مستقیم: 88041349
شماره فکس:88041349
آدرس ایمیل:

مشاهده رزومه
 

نام و نام خانوادگی: اشرف مهمان نوازان

پست سازمانی: کارشناس مسئول
رشته و مقطع تحصیلی: دکتری تخصصی روانشناسی
شماره داخلی: 2970
شماره مستقیم: 88041349
شماره فکس:88041349
آدرس ایمیل: ashraf.mehmannavazan@gmail.com

مشاهده رزومه
 

نام و نام خانوادگی: سمیرا سادات رسولی
سمت: کارشناس مشاوره
پست سازمانی:
رشته و مقطع تحصیلی: دکتری روانشناسی و سلامت
شماره داخلی: 2796
شماره مستقیم: 88041349
شماره فکس:88041349
آدرس ایمیل: rasolisamira@yahoo.com

مشاهده رزومه
 

نام و نام خانوادگی: زهرا رازفر

سمت: کارشناس مشاوره
پست سازمانی:
رشته و مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد روانشناسی
شماره داخلی: 2799
شماره مستقیم: 88041349
شماره فکس:88041349
آدرس ایمیل: zrazfar@alzahra.ac.ir

مشاهده رزومه
 

نام و نام خانوادگی: مژگان آذرخش

سمت: کارشناس مشاوره
پست سازمانی:
رشته و مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد روانشناسی
شماره داخلی: 2484
شماره مستقیم: 88041349
شماره فکس:88041349
آدرس ایمیل:

مشاهده رزومه
 

نام و نام خانوادگی: فریبا زارعیان جهرمی

سمت: مددکار اجتماعی
پست سازمانی:
رشته و مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد مددکاری اجتماعی
شماره داخلی: 2795
شماره مستقیم: 88041349
شماره فکس:88041349
آدرس ایمیل: f.zareian.j@gmail.com

مشاهده رزومه
 

نام و نام خانوادگی: عالیه شکری

سمت: کارشناس مشاوره
پست سازمانی: 
رشته و مقطع تحصیلی: دانشجوی دکتری روانشناسی عمومی
شماره داخلی: 2795
شماره مستقیم: 88041349
شماره فکس:88041349
آدرس ایمیل:

مشاهده رزومه
 

نام و نام خانوادگی: معصومه محمودی کوهستانی

سمت: کتابدار
پست سازمانی: کتابدار مرکز مشاوره دانشجویی
رشته و مقطع تحصیلی: کارشناسی کتابداری
شماره داخلی: 2798
شماره مستقیم: 88041349
شماره فکس:88041349
آدرس ایمیل:

مشاهده رزومه
 

تاریخ به روز رسانی:
1399/03/19
تعداد بازدید:
16213
مرکز مشاوره
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك،دانشگاه الزهرا،ساختمان شهيده قزويني، طبقه چهارم، معاونت دانشجويي
 student[at]alzahra.ac.ir
كدپستي : 1993893973 تلفن : 982188030651+ فاكس : 982188064380+
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.